499

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

499 - 2019.04.19Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ Γαλατάς, 19-04-2019

      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Μ Α Θ Η Τ Ω Ν

Αγαπητοί γονείς, σχετικά με τις εγγραφές για φοίτηση στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου, σας ενημερώνουμε ότι:
1. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 06/05/2019 μέχρι και 20/05/2019, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:15΄ μέχρι 13:00΄), στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου.
2. Στην Πρώτη (Α΄) τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσα παιδιά συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία, όσα δηλαδή γεννήθηκαν το 2013.
3. Aπαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
γ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
Στις υπόλοιπες τάξεις οι μαθητές εγγράφονται αυτεπάγγελτα, μετά την 15η/06/2019, ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.
-Ο-
Διευθυντής του Σχολείου
Παπανικολάου Κωνσταντίνος
Αναρτήθηκε 19 Απριλίου 2019, 18:55